نیم

اعضای هیئت مدیره

عبدالله دریانیان نایب رئیس هیئت مدیره
ابوالفضل گرجی رئیس هیئت مدیره

عضو تیم

سینا قاسم پور
سینا قاسم پور

عضو هیئت مدیره

کمال عبدلی
کمال عبدلی

عضو هیئت مدیره

error: Content is protected !!
X